Zachowanie

Drukuj

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN

OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W KL.IV-VI

w roku szkolnym 2014/2015

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy,stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 1. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w odpowiednim rozporządzeniu MEN;
  • zachowanie wzorowe
  • zachowanie bardzo dobre
  • zachowanie dobre
  • zachowanie poprawne
  • zachowanie nieodpowiednie
  • zachowanie naganne
 3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
 4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

Tryb ustalania oceny zachowania:

 1. Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po zapoznaniu się z opinią nauczycieli uczących w danym zespole klasowym, uczniów danej klasy oraz samego ocenianego ucznia.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie poprawienia oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego okresu nauki.
 4. Jedynym kryterium klasyfikacyjnej oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 5. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:
  • zachowanie wzorowe - 191 punktów i więcej oraz nienaganna postawa
  • zachowanie bardzo dobre - od 161 punktów do 190 punktów
  • zachowanie dobre - od 131 punktów do 160 punktów
  • zachowanie poprawne - od 100 punktów do 130 punktów
  • zachowanie nieodpowiednie - poniżej 100 punktów 
   • Uczeń otrzymuje ocenę naganną za zachowanie, jeżeli popełni jeden z następujących czynów; wyłudzenie, picie alkoholu, posiadanie i zażywanie narkotyków, stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych, bez względu na ilość zdobytych punktów.
   • Uczeń otrzymuje ocenę wzorową za zachowanie, jeżeli uzyskał wystarczającą ilość punktów dodatnich, a suma punktów ujemnych nie przekracza 10 punktów.
   • W wyjątkowych sytuacjach na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii zespołu uczącego i głosowaniu Rady Pedagogicznej, uczniowi kończącemu szkołę można podnieść ocenę z zachowaniach.
 6. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów bez względu na to jaką ocenę miał w poprzednim roku szkolnym lub okresie. Ocenę zachowania ustala się na podstawie punktów uzyskanych w każdym okresie danego roku szkolnego.
 7. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w pierwszej części karty oceny jako "zachowania pozytywne".
 8. Uczeń może otrzymywać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w drugiej części karty jako "zachowania negatywne".
 9. Podstawą oceny zachowania ucznia jest dokumentacja prowadzona przez wychowawcę klasy:
  • karta oceny zachowania - uwagi pozytywne i uwagi negatywne wpisywane przez nauczycieli i innych pracowników szkoły, opatrzone podpisem i datą wpisu. Wzór KARTY OCENY stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  • zbiorcza karta oceny - punkty za zachowanie uczniów danej klasy. Wzór zbiorczej karty oceny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 10. Wychowawca klasy weryfikuje, konsultuje, uzupełnia zapisy w karcie oceny i na jej podstawie wystawia ocenę okresową, oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia.
 11. Ocenę roczną wystawia się na podstawie średniej punktów uzyskanych w obu okresach roku szkolnego.
 12. Najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o liczbie uzyskanych punktów, oraz ocenie za zachowanie.
 13. W przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym ocenę ustala wychowawca po konsultacji z zespołem nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z tym uczniem.
 14. Okresowa i roczna ocena zachowania zostaje zatwierdzona podczas plenarnych Rad Pedagogicznych.
 15. Wychowawca jest zobowiązany do informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia na spotkaniach klasowych, odbywających się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w planie pracy szkoły. Na ostatnim zebraniu, odbywającym się na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną przedstawia w formie opisowej projekt rocznej oceny ucznia.

Tryb przyznawania punktów 

 1. Podstawą do oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas IV-VI jest karta oceny zawierająca dane o aktywności, kulturze osobistej i stosunku do obowiązków szkolnych.
 2. Wychowawca weryfikuje zapisy i na ich podstawie wystawia klasyfikacyjną ocenę zachowania po konsultacji z nauczycielami, klasą uwzględniając samoocenę ucznia. W celu dokonania rzetelnej oceny zobowiązuje się wszystkie osoby do odnotowania zarówno pozytywnych jak i negatywnych zachowań ucznia oraz zgłaszania wszelkich zastrzeżeń do oceny w terminach obowiązujących podczas klasyfikacji.
 3. Uczeń dokonuje samooceny mając do dyspozycji od 1 do 6 punktów.
 4. Nauczyciele dokonują oceny mając do dyspozycji od 1 do 10 punktów.

Tryb odwoływania się od ustalonej oceny z zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna(okresowa) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 2. Odwołanie ucznia od oceny zachowania rozpatruje zespół nauczycieli uczących w danej klasie, w terminie 3 dni od daty złożenia podania.
  • W rozpatrzeniu odwołania przez zespół może na wniosek rodziców ucznia uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciel rodziców desygnowany przez Radę Rodziców. W szczególności może to być rodzic ucznia, którego dotyczy odwołanie.
  • Zespół rozpatrujący odwołanie sprawdza, czy uczeń został oceniony zgodnie z procedurą oceniania zachowania.
  • Zespół sporządza protokół zawierający;przedmiot odwołania, skład zespołu, notatkę z analizy przedmiotu odwołania, oraz wynik rozpatrzenia odwołania ustalony przez zespół.
 3. Ponowna ocena zostaje ustalona tylko w przypadku, gdy pierwsza została ustalona z naruszeniem procedury.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się;
  1. pilność i systematyczność w spełnianiu obowiązków szkolnych, a w szczególności:
   • punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne;
   • uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż do końca tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności; po tym terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione. Nieobecność ucznia usprawiedliwiają rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach i dacie nieobecności na zajęciach. Oświadczenie jest podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność jest również zaświadczenie lekarskie.
  2. sumienność w nauce i innych obowiązkach (terminowy zwrot książek do biblioteki, terminowe doręczanie usprawiedliwień, obecność na imprezach, wypełnianie dyżurów szkolnych, itp.),
 2. kulturę osobistą, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, w szczególności:
  1. uczciwość w życiu codziennym (kłamstwo, kradzież)
  2. reagowanie w różnych sytuacjach
  3. poszanowanie godności osobistej i własnej
  4. dbałość o kulturę słowa i dyskusji
  5. troska o własne zdrowie, nie uleganie nałogom
  6. zachowanie na imprezach szkolnych i pozaszkolnych
  7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
  8. dbałość o estetykę własnego wyglądu, dlatego zabrania się;
   • farbowania włosów
   • noszenia makijażu i malowania paznokci
   • noszenia stroju odsłaniającego brzuch i plecy
   • noszenia tatuażu (również samoprzylepnych)
   • chodzenia w szkole w nakryciach głowy
   • lansowania subkultur poprzez noszenie znaków i szalików klubowych
   • noszenia kolczyków przez chłopców (dziewczynki mogą nosić małe kolczyki tylko w uszach i skoromną biżuterię).
  9. PRZYPOMNIENIE
   • Obowiązkowym strojem szkolnym jest jednolity strój, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną; Dla dziewcząt - żakiet z granatowego jeansu lub granatowa tunika, dla chłopców jeansowy bezrękawnik lub granatowa kamizelka. Strojem odświętnym dla dziewcząt jest granatowa lub czarna spódniczka i biała bluzka, dla chłopców granatowe lub czarne spodnie oraz biała koszula. Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne niezagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu.
   • Jeśli uczeń ma przy sobie telefon komórkowy (przynosi go na własną odpowiedzialność) ma być bezwzględnie wyłączony, uczeń może z niego korzystać jedynie za zgodą nauczyciela. Zabrania się przynoszenia do szkoły innych urządzeń elektronicznych. Zabrania się filmowania, fotografowania i nagrywania osób trzecich bez ich zgody.
 3. przestrzegania przez ucznia norm życia społecznego (postawa wobec nauczycieli, kolegów i innych osób), a w szczególności:
  1. poszanowania ludzkiej pracy
  2. troska o mienie szkolne, publiczne i indywidualne
  3. współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu, pomoc kolegom w nauce
  4. życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych
 4. aktywność na rzecz szkoły i klasy, a w szczególności;
  1. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych
  2. włączanie się w pracę organizacji działających na terenie szkoły
  3. pełnienie funkcji w klasie i szkole
  4. udział w organizacji imprez szkolnych
  5. udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska
  6. wywiązywanie się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych.

Wszystkie postanowienia dotyczące zachowania uczniów, ich wyglądu, stroju, obowiązków i praw są regulowane przez przepisy zawarte w STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 82 W KRAKOWIE.

Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z regulaminem na początku każdego roku szkolnego oraz udostępnić go zainteresowanym osobom.


Zachowania pozytywne

 

Uczeń zdobywa punkty dodatnie za następujące działania:

 • udział  w konkursach:każdorazowo 1– 3 pkt.;
 • za uzyskane miejsca w konkursach:  szkolnych i międzyszkolnych - 1 do 5pkt.; wojewódzkich i ogólnopolskich 6 - 10 pkt.
 • przygotowanie uroczystości szkolnych – każdorazowo od 1 do 5 pkt.
 • systematyczna pomoc koleżeńska – za okres do 10 pkt.
 • praca na rzecz klasy/ szkoły – np. gazetki, kwiatki, dyżury, opieka nad dziennikiem - od 1 do 5 pkt. kazdorazowo
 • wywiązywanie się z pełnionych funkcji – za okres do 10 pkt.
 • kultura osobista – zachowanie wobec pracowników szkoły, kolegów – za okres do 30 pkt.
 • punktualność i frekwencja;

brak spóźnień – dopuszczalne 3 spóźnienia – za okres 10 pkt.

brak godzin nieusprawiedliwionych – za okres 10 pkt.

wzorowa frekwencja (100 % obecności) – za okres 10 pkt. 

 • udział w akcjach charytatywnych – za okres do 10 pkt., dodatkowo od opiekuna PCK – za okres do 15 pkt.     

 

Zachowania negatywne

Uczeń zdobywa punkty ujemne za następujące działania:

 • niewłaściwy stosunek do pracowników szkoły – arogancja, bezczelność, itp.- każdorazowo od -3 do -5 pkt.
 • kłamstwo, oszustwo – każdorazowo od -3 do -5 pkt.
 • lekceważenie obowiązków – np. brak pracy na lekcji, przeszkadzanie – każdorazowo – -2 pkt.
 • niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych oraz w trakcie wyjść i wycieczek - każdorazowo od -3 do -5 pkt.
 • brak szacunku dla innych uczniów, złe zachowanie na przerwach – każdorazowo - -3 pkt.

przezywanie – każdorazowo – -3 pkt.

wulgarność – każdorazowo – -5 pkt.

bójka – każdorazowo – -5 pkt.

 • brak dzienniczka, obuwia zamiennego, podpisu, odpowiedniego stroju – każdorazowo -1 pkt.
 • niszczenie sprzętu, cudzej własności, kradzież - 5 pkt.
 • spóźnienia – dopuszczalne 3 spóźnienia, każde następne -1 pkt.
 • wagary – każda godzina nieusprawiedliwiona  -1 pkt.   

 

 


Copyright 2011 Zachowanie. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free